Hvem er vi?

1. Vi er en Luthersk kirke.

Det vil si at vi tilhører den lutherske gren av verdens mange ulike kirkesamfunn. Vi er altså i samme trosfamilie som bl.a. DnK. Vi er med andre ord lutheranere.

2. Vi er en Evangelisk kirke. 

Det betyr at vi står i samme trostradisjon som de fleste kirkesamfunn utenom den katolske og den ortodokse kirke. Noe av den viktigste arven vi har etter de mange reformatorene på 1500-tallet er bl.a. disse tesene som Luther fremmet:

a) Skriften alene – ikke tradisjonen. 

Vi tror at Bibelen er Guds ord og at den er avgjørende og forpliktende for hva vi tror og lærer, og for hvordan vi lever. Grunnlaget for troen er for katolikker Bibelen og tradisjonen. Martin Luther mente imidlertid at bare Bibelen kan gi svar på teologiske spørsmål. Han avviste dermed tradisjonens autoritet, representert ved pavens ord og vedtak fra kirkemøter.

b) Troen alene – ikke gjerninger. 

Martin Luther mente at kirken, som var synonymt med den katolske kirken, la for stor vekt på gjerninger. Det er tro, ikke gjerninger, som gir frelse, hevdet Luther. Dette begrunnet Luther ved å vise til Paulus brev til Romerne i Det nye testamentet. Se vers 20-22 i Romerne 3:

«Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever … Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror»

c)  Nåden alene – ikke menneskers verk. 

Hva var det Luther mente ga frelse, når gode gjerninger ikke var tilstrekkelig? Mennesket blir frelst ved Guds nåde alene, framholdt han. Mennesket kan bare ta imot frelsen, ikke yte noe selv. Det betyr at det er Guds godhet til menneskene som helt gratis, uten gjerninger, gir frelse. Det latinske ordet for «nåde» er nettopp «gratia», eller gratis.

3. Vi er en Fri-kirke. 

Da Frikirken ble stiftet i 1877 var det hovedsaklig som en reaksjon på selve statskirkeordningen. -Kirken må styres og ledes av dens egne, troende medlemmer, var en av hovedparolene.
– Vi er med andre ord en kirke som er fri og uavhengig av den norske stat. Vi bestemmer selv hvem vi vil ansette, og vi tar selv ansvar for vår egen økonomi og virksomhet.
– Vi er også en noe friere kirke enn DnK med tanke på hvordan vi legger opp våre gudstjenester.
 

Frikirkens offisielle navn er Den evangelisk Lutherske Frikirke (les mer her: frikirken.no). 

Powered by Cornerstone